Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla při poskytování našich služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů

Pravidla při poskytování našich služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů (dále též jen „VOPRP“) společnosti ACTIVA spol. s r.o.

Se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 16077.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA spol. s r. o. (dále jen „prodávající”) a zákazníka (dále jen „kupující”) při dodávkách reklamních a dárkových předmětů bez úpravy nebo s úpravou (dále jen „zboží”) ze sortimentu společnosti ACTIVA spol. s r. o. kupujícímu na základě jeho objednávky. Úpravou se pro účely těchto VOPRP rozumí potisk (tamponový tisk, digitální tisk, sítotisk, flexotisk nebo sublimační tisk), laserové gravírování, pískování, výpal, ražba, výšivka, jakož i jiný obdobný postup individualizace reklamních a dárkových předmětů.

2. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VOPRP”, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní vztahy vznikající mezi firmou ACTIVA spol. s r. o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající”) a kupujícím (dále jen „kupující“).

3. VOPRP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu prodávajícího a kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, poštou nebo faxem) kupujícího prodávajícímu a jejím následným písemným potvrzením ze strany prodávajícího (e-mailem, poštou nebo faxem) nebo akceptací objednávky prostřednictvím e-shopu prodávajícího. V případě odlišných podmínek, dohodnutých stranami v kupní smlouvě/písemné objednávce, platí ustanovení kupní smlouvy/písemné objednávky. Smluvní strany však vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího na jejich smluvní vztah. To platí i v případě, že obchodní podmínky kupujícího stanoví jinak.

4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu do data splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.

II. Předmět plnění a objednávání zboží

1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez úpravy nebo s úpravou (dále jen „zboží”) uvedených ve smlouvě, písemné objednávce nebo v e-shopu prodávajícího.

2. Objednávka musí minimálně obsahovat:

 • a) druh a množství objednaného zboží – tj. kód objednaného zboží podle katalogu případně jeho popis
 • b) cenu zboží dle platného tištěného katalogu nebo dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím
 • c) informaci o požadavku na brandování (tj. úpravu) zboží či nikoliv
 • d) v případě požadavku na brandování (tj. úpravu) zboží dodání požadovaných podkladů k tisku dle bodu V. těchto VOPRP ("Podklady pro úpravy a vzorky")
 • e) požadovaný termín dodání
 • f) adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla firmy)
 • g) jméno a příjmení odpovědné osoby k převzetí zboží (nebude-li tento údaj uveden, platí, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn jakýkoliv zaměstnanec kupujícího nebo osoba přítomná v stanovený termín dodání na místě dodání)

 

3. Neuvede-li kupující v objednávce všechny parametry zboží uvedené v předchozím odstavci, platí, že byly sjednány vlastnosti obvyklé anebo vlastnosti určené prodávajícím.

4. Pokud kupující odesílá prodávajícímu první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod., osvědčení o registraci plátce DPH a Daňové identifikační číslo (DIČ).

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud v předchozím obchodním styku podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo VOPRP nebo z veřejně dostupných dat o kupujícím vyplývají pochybnosti o jeho způsobilosti dostát závazkům z kupní smlouvy.

III. Množství objednaného zboží

1. Minimální hodnota objednaného zboží bez úpravy je 1500 Kč bez DPH. Minimální hodnota objednaného zboží s úpravou je 2000 Kč bez DPH.

2. Objednávku pod minimální hodnotu a náklad může prodávající odmítnout.

3. Zboží je dodáváno výhradně právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům. Prodávající nedodává zboží spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IV. Kupní cena zboží

1. Cena zboží je stanovena písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na základě cen uvedených v platném katalogu, na e-shopu prodávajícího nebo ve zvlášť vydaném ceníku platném ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetí objednávky od kupujícího. Slevy z kupní ceny jsou možné, a to na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Prodávající bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese reklamni.activa.cz

3. Ceny zboží v katalogu (e-shopu, cenové nabídce) jsou uvedeny bez DPH.

4. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR.

5. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak).

V. Podklady pro tisk a vzorky

1. V případě, že kupující požaduje úpravu zboží, je povinen dodat prodávajícím společně s objednávkou zboží i objednávku úpravy a předat prodávajícímu veškeré podklady pro úpravu, a to v elektronické podobě ve formátu s koncovkou cdr, nebo ai (v křivkách), s určením barev úpravy dle vzorníku barev Pantone. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení minimálně 300 dpi. Strany si mohou dohodnout i jiné podmínky.

2. Nebudou-li výše uvedené podklady pro úpravy předány prodávajícímu včas anebo ve stanovené formě, kvalitě a rozsahu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení dodací lhůty zboží a kvalitu úpravy zboží. Kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

3. V případě, že podklady pro úpravu zboží budou na základě dohody stran předány prodávajícímu v jiné (graficky nezpracované) podobě, než je výše uvedeno, zaplatí kupující prodávajícímu současně s cenou zboží poplatek za grafické zpracování ve výši 800 Kč/hodina (bez DPH). Přesná výše bude sdělena prodávajícímu dle složitosti a náročnosti úprav dodaných podkladů pro úpravu.

4. Prodávající může kupujícímu zapůjčit, na základě dohody stran, za úhradu manipulačního poplatku 100 Kč bez DPH, vzorky zboží (bez úpravy), maximálně však tři druhy zboží. Při uzavření kupní smlouvy na vyvzorkované zboží bude hodnota manipulačního poplatku odečtena z celkové hodnoty kupní smlouvy.


5. Vzorky jsou zapůjčovány na dobu maximálně 14 kalendářních dnů od jejich obdržení.

6. Pokud vzorky nebudou vráceny ve výše uvedeném termínu nebo budou vráceny v poškozeném stavu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jejich cenu.

VI. Dodací lhůta

1. Odhadovaná dodací lhůta je:

 • a) Pro zakázky bez úpravy: do 5 pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
  • aa) prodávající přijme objednávku a potvrdí termín dodání
  • ab) zboží je skladem u tuzemského či zahraničního dodavatele prodávajícího
  • ac) případně sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
 • b) Pro zakázky s úpravou: od 15 - 20 pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
  • ba) prodávající přijme objednávku a potvrdí termín dodání
  • bb) zboží je skladem u tuzemského nebo zahraničního dodavatele prodávajícího
  • bc) případně sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
  • bd) korektura (grafika úpravy) je odsouhlasena kupujícím

Tyto termíny jsou odhadované a nezávazné a nezahrnují všechny možnosti úpravy zboží. Prodávající může s kupujícím dohodnout jiné termíny dodání.

2. Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od září do prosince dle vytíženosti výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.

3. Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 - 48 hodin. Termín dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená "vyšší mocí". Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.

4. Nenachází-li se zboží skladem u tuzemského nebo zahraničního dodavatele prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání zboží nebo alternativu zboží.

5. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek uvedených v čl. VI. 1. aa) až ac), ba) až bd).

6. Prodávající je povinen předat kupujícímu korekturu (grafika úpravy) ke schválení cca do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro úpravu ze strany kupujícího.

7. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou korekturu (grafiku úpravy) zavazuje se prodávající, že opravenou korekturu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení. Maximální počet zdarma poskytnutých korektur grafiky jsou 3 korektury. Za každé další korektury je kupující povinen uhradit cenu 500 Kč (bez DPH)/další korektura.

8. Za správnost údajů v písemně odsouhlasené korektuře (grafika úpravy) kupujícím nese kupující plnou odpovědnost a případná chybná úprava dle kupujícím odsouhlasené finální korektury nezadává kupujícímu právo na reklamaci dodávky zboží s úpravou.

VII. Dodací podmínky

1. Prodávající dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v ČR v pracovní dny a ve své pracovní době.

2. Reklamace poškozeného balení zásilky jsou akceptovány v případě, že je tato informace zahrnuta v potvrzení převzetí zásilky, tj. na dodacím listě.

3. Počet kusů zboží s úpravou se může lišit o 3 % oproti údaji o počtu uvedenému v kupní smlouvě.

4. Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy předá kupujícím dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace zboží a jeho množství. Kupující je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz bod IX. "Reklamace") na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, podepsat, orazítkovat a tím potvrdit převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

5. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoliv změně kontaktní osoby. Změnu dodacího místa lze provést pouze po vzájemné dohodě stran. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

7. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy přijmout.

VIII. Platební podmínky

1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad-fakturu, kterou kupujícímu předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí prodávající kupujícímu daňový doklad–fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. Kupujícímu, který poskytl prodávajícímu písemný souhlas, zašle daňový doklad–fakturu v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail kupujícího poskytnutý v písemném souhlasu. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

 • a) Označení a číslo faktury
 • b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku
 • c) Bankovní spojení prodávajícího
 • d) Popis dodaného zboží a množství
 • e) Číslo objednávky kupujícího
 • f)  Cenu bez DPH, s DPH, celkovou částku k úhradě
 • g) Číslo příslušného dodacího listu


2. V případě vyžádané úpravy daňového dokladu kupujícím na jiný právní subjekt nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu administrativní poplatek 100 Kč a příslušnou DPH.

3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu. U nově registrovaných zákazníků je platba první zakázky vyžadována vždy předem. V případě dalších je úhrada zakázky bez úpravy umožněna i na základě faktury se 14denní splatností.

4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu.

5. Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky kupujícího kupujícímu dodá, je splatná do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který prodávající kupujícímu vystaví.

6. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro dodávky reklamních předmětů, nemá-li s prodávajícím písemně sjednány platební podmínky individuální.

7. Prodávající má právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

8. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

9. Kupující není oprávněn pohledávky z kupní smlouvy s prodávajícím postoupit na třetí osobu ani započíst vůči svým pohledávkám za prodávajícím.

IX. Reklamace

1. Smluvní strany mají práva a povinnosti z odpovědnosti za vady zboží stanovené výlučně v těchto VOPRP. Smluvní strany vylučují další nároky z vad zboží neuvedené v těchto podmínkách.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

3. Skryté vady je kupující povinen písemně reklamovat prodávajícímu ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

4. V případě, že zboží má vady, má kupující právo pouze na odstranění vady opravou nebo slevou z ceny nebo, pokud je to v možnostech prodávajícího, na výměnu zboží za bezvadné.

5. Výměnu vadného zboží za bezvadné může kupující uplatnit za podmínek předcházejícího odstavce pokud vadné zboží vrátí prodávajícímu v nezměněném stavu (např. nesmí být po dodání potištěno apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou je limitována do výše kupní ceny zboží dle příslušné kupní smlouvy.

7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

8. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle čl. VIII. odstavec 3 a 5).

10. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení a kosmetiku však vždy platí záruční doba udaná výrobcem a uvedená na obalu tohoto zboží.


X. Smluvní pokuty

1. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a kupující je povinen tuto pokutu prodávajícímu neprodleně uhradit.


XI. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně.

3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku "vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

4. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu storno poplatku, který činí 15 % hodnoty zakázky v případě neupraveného zboží a 100 % hodnoty zakázky v případě upraveného zboží.XII. Jiná ustanovení

1. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům daného zboží nebo jeho částí.

2. Za vadu dodaného zboží se nepouvažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku. Za vadu dodaného zboží se nepouvažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku. Pro reklamní textil je uznávána tolerance odchylky dvou stupňů na stupnici škály barev a tolerance +/- 5 % u rozměru a gramáže textilu.

3. Za vadu dodaného zboží s úpravou se nepovažuje situace, kdy z celkového počtu kusů zboží s úpravou bude vadných méně než 3 %. Reklamace méně než 3 % z celkového počtu zboží s úpravou do 3 % tak není přípustná.

4. Rozměr úpravy a technologie úpravy má pouze informativní charakter a nelze jej považovat za závazný.

XIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, resp. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené kupujícím pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky reklamni.activa.cz a obchod.activa.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se kupující může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na reklamni@activa.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na dodávku zboží či služeb.

8. Kupující má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Kupující má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10. Kupující souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení kupujícího umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek prodávajícího kupujícím, za předpokladu, že si kupující sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu reklamních předmětů prodávajícího. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu prodávajícího uvedeno, se tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně v písemné smlouvě/objednávce.

2. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky reklamních předmětů, popřípadě užití Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky reklamních předmětů jako takových, vyloučeno.

3. Právní vztah prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky reklamních předmětů nabývají účinnosti 1. 6. 2019.

O případných změnách VOPRP vás budeme e-mailem informovat.

 

 

nahoru